KLUB ABSOLWENTA


Klub Absolwenta SOSW w Wyszkowie im. Marii Konopnickiej został powołany do istnienia decyzją Dyrektora Szkoły, Pani Edyty Jarosz i zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej we wrześniu 2013 r. Miesiąc ten uważa się za początek jego działalności. Siedzibą Klubu Absolwenta jest budynek SOSW w Wyszkowie im. Marii Konopnickiej, ul. Zakolejowa 15A, 07-200 Wyszków.

PROGRAM KLUBU ABSOLWENTA
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY w WYSZKOWIE
im. MARII KONOPNICKIEJ

Klub Absolwenta jest organizacją szkolną zrzeszającą absolwentów Szkoły Podstawowej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy, Szkoły Branżowej I stopnia oraz Zespołów Rewalidacyjnych działających w obrębie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie.
Inspiracją do jego powołania były potrzeby i oczekiwania tych wychowanków, którzy z racji swej niepełnosprawności nie potrafią odnaleźć się na rynku bądź nie są w stanie podjąć jakiejkolwiek pracy. Klub Absolwenta ma uchronić ich przed wykluczeniem społecznym i jednocześnie umożliwić aktywny udział w życiu społeczności lokalnej. Ponadto swoim zasięgiem obejmuje również tych wychowanków, którym „udało się” - mają pracę, założyli rodziny. Dla obecnych uczniów stanowią oni przykład, że osoba niepełnosprawna również może odnieść sukces. Członkostwo w klubie może być sposobem na pewniejsze wejście w dorosłe życie. Klub Absolwenta to społeczność, której spoiwem jest przyjaźń, profesjonalizm i dbałość o rozwój osobisty każdej, przynależącej do niego jednostki. Stawia na pomysłowość, twórczość i serdeczność w relacjach wewnątrz klubowych. Pragnie na stałe wpisać się w życie szkoły, a dzięki temu móc ją – w pewnym sensie – współtworzyć, żyjąc i pracując na co dzień w swoich własnych środowiskach.

Cele Klubu Absolwenta:

Naczelnym celem działalności Klubu Absolwenta jest integracja uczniów, którzy ukończyli szkoły funkcjonujące w obrębie Ośrodka, monitorowanie ich kariery edukacyjnej i zawodowej, wymiana doświadczeń i podtrzymywanie ścisłego kontaktu z placówką.
Założeniem Klubu jest objęcie oddziaływaniem terapeutyczno - wychowawczym  Absolwentów szkoły. Stworzenie  Absolwentom możliwość spotykania się z rówieśnikami, dbanie o rozwój społeczny, monitorowanie także sytuacji po zakończeniu edukacji.
Główny nacisk położony jest na rozwijanie  kompetencji społecznych niezbędnych w codziennym życiu.

Cele szczegółowe:
 • podtrzymywanie i wzmacnianie więzi wśród absolwentów i z absolwentami ,
 • godne reprezentowanie Ośrodka w środowisku lokalnym, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły,
 • promowanie sukcesów i osiągnięć naszych absolwentów,
 • integracja środowiska absolwentów poprzez organizację różnych spotkań, uroczystości szkolnych,
 • wspieranie dalszego rozwoju absolwentów ,
 • monitorowanie losów absolwentów,
 • propagowanie koleżeńskich form kontaktu,
 • umacnianie wizerunku absolwentów Ośrodka w środowisku lokalnym,
 • tworzenie sieci wymiany informacji szkolnej pomiędzy absolwentami,  a obecnymi uczniami, rozwijanie wielorakich zainteresowań absolwentów (plastycznych, muzycznych, tanecznych, sportowych).

Działalność Klubu Absolwenta:
Klub realizuje swoje cele poprzez:
 • śledzenie losów absolwentów Ośrodka, zbieranie informacji o ich sukcesach i planach zawodowych,
 • zachęcanie absolwentów do udziału w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, organizowanych przez Ośrodek,
 • organizowanie spotkań  absolwentów, oraz imprez integracyjnych, organizowanie spotkań, warsztatów, imprez kulturalno - rozrywkowych, oraz imprez okolicznościowych,
 • współpracę z innymi organizacjami na rzecz naszych absolwentów.

MODEL ABSOLWENTA
 • jest samodzielny i zaradny na miarę swoich możliwości
 • jest odpowiedzialny za siebie i innych
 • skutecznie komunikuje się z otoczeniem
 • aktywnie uczestniczy w życiu społecznym
 • zna i przestrzega normy społeczne
 • jest dobrym i wartościowym człowiekiem
 • jest aktywny poznawczo i twórczo
 • jest przygotowany do pełnienia ról społecznych odpowiednio do wieku .