KLUB WIEWIÓRKI

PROGRAM KLUBU WIEWIÓRKA DZIAŁAJĄCY PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM  
IM. MARII KONOPNICKIEJ W WYSZKOWIE


PROGRAM AUTORSKI ŚCIEŻKI ZDROWOTNEJ
KLUBU ,,WIEWIÓRKA”
DLA UCZNIÓW KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Termin realizacji:  2019 - 2024
Koordynator: Elwira Gajkowska
Opiekun: Grażyna  Czajkowska, Elwira Gajkowska

I. Wstęp
II. Cele i zadania programu
III. Metody i formy pracy
IV. Obszary edukacyjne
V.  Oczekiwane efekty

I. Wstęp
Prezentowany program klubu ,,Wiewiórka” przeznaczony jest dla uczniów klas szkoły podstawowych. Zawiera treści i cele edukacyjne zawarte w podstawie programowej oraz zadania zawarte w statucie PCK.  Wdrażając go do codziennego rozkładu zajęć w szkole, chciałabym wykształcić u dzieci nawyk dbania o zdrowie (w szczególności o zdrowe zęby, zdrowe odżywianie, higienę), a także wykształcić umiejętność bezpiecznego zachowania się uczniów w różnych sytuacjach. Poprzez różnego rodzaju pogadanki, zabawy, a także przez systematyczne mycie zębów w szkole, uczniowie nabiorą odpowiednich nawyków zdrowotnych i higienicznych jamy ustnej co pozwoli im zachować na długi czas zdrowy i radosny uśmiech. Program działalności klubu, odzwierciedli potrzeby uczniów, oczekiwania rodziców, środowiska szkolnego i lokalnego. Dobierane treści programowe będą odpowiadać danej sytuacji edukacyjnej oraz będą uwzględniały różnice indywidualne i możliwości rozwojowe uczniów oraz potrzeby środowiskowe. Program klubu ,,Wiewiórka” będzie realizowany podczas codziennej akcji mycia zębów po posiłkach. W ramach realizacji tego programu przewidziana jest współpraca z rodzicami, lekarzami, pielęgniarkami, funkcjonariuszami policji i straży miejskiej.


II. Cele i zadania programu

1. Głównym celem programu klubu ,,Wiewiórka” jest tworzenie warunków umożliwiających uczniom nabywanie zachowań prozdrowotnych  
    oraz poszanowanie zdrowia i bezpieczeństwa własnego, a także innych.

2. Cele szczegółowe to:
 • Wyrabianie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno- kulturalnych w zakresie higieny i kultury osobistej oraz otoczenia.
 • Kształtowanie nawyku spożywania zdrowych potraw ze zdrowych produktów.
 • Uświadamianie konieczności częstego, aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 • Kształtowanie postawy pro-ekologicznej wśród dzieci.
 • Kształtowanie humanitarnych postaw uczniów w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym.
 • Wdrażanie do prawidłowego współżycia w grupie.
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających wyrażaniu stanów emocjonalnych oraz ochronie układu nerwowego.
 • Wyrabianie nawyków ubierania się stosownie do pory roku, pogody i temperatury.
 • Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na drodze.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na placu zabaw.
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa dotyczącego zabaw na śniegu i lodzie.

Program zdrowotny stawia przed nauczycielem następujące zadania:
1. Budzenie zaciekawienia otaczającym światem i dostarczanie radości odkrywania.
2. Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych i innych ludzi.
3. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
4. Wspieranie samodzielnych działań dziecka.
5. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań pro zdrowotnych.
6. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.
7. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, udział w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce.
8. Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych  środków wyrazu.
9. Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi.
10. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia.

III. Metody i formy pracy:
Aby podejmowane działania na rzecz promocji zdrowia w szkole były skuteczne i przyniosły oczekiwane rezultaty, należy stosować odpowiednie metody pracy wychowawczo – dydaktycznej. Ze względu na specyfikę edukacji w naszej szkole do najczęściej wykorzystywanych metod należeć będą metody aktywizujące uczniów do pracy min. : wycieczki tematyczne, twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna ( quizy, konkursy plastyczne, literackie, sprawnościowe), apele, scenki rodzajowe, pomoc koleżeńska oraz organizowanie życia codziennego. Promując zdrowie będą stosowane również takie metody jak: metoda informowania: opis, opowiadanie, pogadanka itp. Uczniowie wezmą udział w spotkaniu z lekarzem, pielęgniarką oraz imprezach szkolnych takich jak: przedstawienia, zabawy kształtujące zachowania i nawyki (filmy edukacyjne, programy edukacyjne, zabawy integrujące). Metody pracy z dziećmi wspierają formy pracy: praca indywidualna, praca grupowa, praca zbiorowa.

IV. Obszary edukacyjne
W przyjętej koncepcji programu wydzielono sześć cykli tematycznych, które będą realizowane w ciągu 3  lat szkolnych.
Cykle tematyczne edukacji zdrowotnej dostosowane są do potrzeb i możliwości uczniów.
Treści zawarte w programie zdrowotnym dotyczą wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw i aktywności zdrowotnej, ruchowej, społecznej, moralnej, plastycznej, muzycznej, teatralnej, przyrodniczej, kulturowo – estetycznej, technicznej oraz intelektualnej. Realizacja tych treści umożliwi w przyszłości wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci, ułatwiając im funkcjonowanie w życiu, dbałość o własne zdrowie i jego rozwój oraz uczestnictwo w różnych formach aktywności.


Cykle tematyczne:
1. Higiena na co dzień.
2. Zdrowe zęby to nasza dewiza.
3. Odżywiam się zdrowo.
4. Ruch – w zdrowym ciele zdrowy duch.
5. Kultura pracy i wypoczynku.
6. Dbamy o nasze bezpieczeństwo.


V.  Oczekiwane efekty
 • Po  zrealizowaniu programu klubu ,, Wiewiórka” zakładam, że uczeń:
 • rozumie konieczność codziennego stosowania zabiegów higienicznych;
 • rozumie znaczenie czystości dla zdrowia;
 • wie jak dbać o czystość własnego otoczenia;
 • rozumie potrzebę codziennego mycia zębów;
 • potrafi szczotkować zęby;
 • rozumie potrzebę prawidłowego odżywiania się;
 • wie o konieczności jedzenia warzyw i owoców niezbędnych dla zdrowia;
 • potrafi kulturalnie jeść;
 • potrafi dbać o czystość w trakcie przygotowywania surówek oraz innych posiłków;
 • zna sposoby aktywnego wypoczynku;
 • rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku jako źródła zdrowia;
 • rozumie konieczność codziennego, niezależnie od pory roku, dłuższego pobytu na świeżym powietrzu;
 • wie jak wyrażać stany emocjonalne w sposób społecznie akceptowany;
 • potrafi przeprowadzić proste ćwiczenia relaksacyjne (np. zamknięcie oczu, ściszenie głosu do szeptu, bezruch);
 • potrafi zachować bezpieczeństwo podczas spacerów i wycieczek;
 • zna zasady warunkujące bezpieczną zabawę i wypoczynek.