Wróć do listy

SZKOŁA PRZYSPOSABJAJĄCA DO PRACY


Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka trwa 3 lata z możliwością wydłużenia etapu edukacyjnego o 1 rok. Kształcenie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych możliwości uczniów.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do pełnienia różnych dorosłych  ról społecznych oraz samodzielnego na miarę ich możliwości rozwojowych i edukacyjnych aktywnego funkcjonowania w życiu dorosłym.
Celem nauczania i wychowania uczniów w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest:
 • wszechstronne wieloprofilowe przysposobienie do pracy,
 • odkrywanie mocnych stron uczniów,
 • odrywanie predyspozycji i upodobań do wykonywania określonych czynności,
 • kształtowanie kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych niezbędnych w pracy,
 • kształtowanie umiejętności, które w przyszłości będą przydatne w dalszej aktywizacji zawodowej, np. warsztatach terapii zajęciowej bądź na otwartym rynku pracy w ramach tzw. zatrudnienia wspomaganego.

W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wyodrębnia się następujące zajęcia:
 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne,
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się,
 • Zajęcia kształtujące kreatywność,
 • Przysposobienie do pracy,
 • Wychowanie fizyczne,
 • Zajęcia rewalidacyjne,
 • Religia.
W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z wchodzeniem w rolę pracownika, szkoła zapewnia uczniom wsparcie doradcy zawodowego oraz pracownie umożliwiające realizację przysposobienia do pracy zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami uczniów jak też próbki pracy poza szkołą. Poznanie różnorodnych czynności zawodowych z przysposobienia do pracy odbywa się w ramach praktycznych zajęć z zakresu:
 • Gospodarstwa domowego,
 • Obsługi urządzeń biurowych i komputera,
 • Ogrodnictwa,
 • Florystyki,
 • Fryzjerstwa,
 • Krawiectwa,
 • Rękodzielnictwa i pamiątkarstwa,