Wróć do listy

WWRDz "ZA ŻYCIEM"

 
Grupa docelowa: dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD –10.
 
Nasza placówka:
Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie
ul. Zakolejowa 15A
07-200 Wyszków
Tel. 29 74 23510
e-mail: osw-wyszkow@wp.plRealizujemy
Program „Za życiem” – czym jest?
 
Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.
Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda oraz, w zależności od potrzeb inni specjaliści.
Jednostki systemu oświaty, w których powołano zespoły muszą spełniać warunki określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy niż 8 godzin. Zwiększenie liczby godzin wymaga zgody organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty, w której dziecko realizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.
Oferta edukacyjna wwrdz w naszym Ośrodku obejmuje następujące zajęcia:
- logopedię (terapia wad wymowy)
- neurologopedię
- logorytmikę
- terapię pedagogiczną
- terapię ręki
- zajęcia z psychologiem 
- trening umiejętności społecznych
- integrację sensoryczną
- masaż klasyczny
- masaż Masgutowej
- Masaż Shantala
- zajęcia muzyczne
- zajęcia ruchowe ( w zależności od potrzeb elementy Bobath, ćwiczenia ogólnorozwojowe, gimnastykę korekcyjną)
- sensoplastykę
- dogoterapię 
Projekt realizowany był także w czasie pandemii. Aby zachować obostrzenia Covid zajęcia odbywały się w wakacje, kiedy uczniów nie było w szkole. Dzięki temu mogliśmy zapewnić dzieciom ciągłość zajęć, co jest niezbędne w efektywnej terapii wwrdz. 
Szczegółowe podsumowanie projektu zamieścimy na naszej stronie po jego zakończeniu, w styczniu 2022r.